De Plusklas

 

De Plusklas is opgericht voor hoogbegaafde kinderen. De meeste hoogbegaafde kinderen krijgen bij voorkeur passend onderwijs op de eigen school in de eigen buurt. Met aanpassingen in de lesstof en oog voor hun talent wordt een goede leerontwikkeling mogelijk gemaakt. Er zijn echter kinderen die, ondanks het aangepaste lesprogramma en de geboden begeleiding op de eigen school, onvoldoende uitdaging ervaren.

 De Plusklas is binnen ons Samenwerkingsverband te vinden in de volgende scholen:

- Den Burg (Texel) in de Jac.P.Thijsseschool
- Schagen in PCB De Wegwijzer
- Anna Paulowna in OBS De Meerpaal
- Middenmeer in RKBS Titus Brandsma

- Den Helder in Meerwerf Basisschool De Kluft

 

 

 

Iedere donderdag komen de leerlingen op De Kluft in de Plusklas Den Helder bij elkaar. Kinderen die één keer per week in deze samenstelling bij elkaar zijn en voor de rest van de week het onderwijs in hun eigen klas op één van de scholen in de regio volgen. 

Het ontstaan 

De Plusklas Den Helder is één van de vijf Plusklassen die vier jaar geleden door het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland in het leven zijn geroepen (Texel, Den Helder, Middenmeer, Schagen en Warmenhuizen). Op de ruim 80 basischolen in de regio leefde de wens in te kunnen gaan op de specifieke leerbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. Leerlingen waarbij een begaafd niveau gesignaleerd is maar die toch onder hun kunnen presteren. Van relatief onderpresteren: goed meekomen maar niet laten zien tot wat ze werkelijk in staat zijn, tot absoluut onderpresteren: leerlingen die onder het gemiddelde presteren, tot kinderen bij wie het welzijn in het gedrang komt. De Plusklassen (én de fulltime Eurekaklassen in Julianadorp) komen aan deze wens tegemoet. 

Het programma 

In al deze klassen wordt specifiek afgestemd op de leer- en persoonskenmerken van hoogbegaafden, vanuit het besef dat zij niet alleen sneller en makkelijker denken en leren, maar ook fundamenteel anders. Het ontwikkelen van vaardigheden is een belangrijk doel. Natuurlijk kun je geen vaardigheden aanleren zonder inhoud, maar de inhoud staat soms in dienst van de te ontwikkelen vaardigheden. Welke vaardigheden staan zoal centraal:

Denkvaardigheden: - analytisch denken

                               - creatief denken  

                               - praktisch denken

Leren leren: het leren formuleren en uitwerken van onderzoeksvragen, het maken en naleven van een realistische planning en het bijstellen van je aanpak wanneer dat nodig is; vaardigheden die hoogbegaafde kinderen niet zondermeer bezitten. Juist doordat ze vaak zonder grote inspanning in staat zijn (geweest) goede resultaten te behalen, zijn deze leervaardigheden bij veel hoogbegaafde kinderen dikwijls niet sterk ontwikkeld.

Leren leven: veel aandacht gaat ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling; door samen met andere hoogbegaafde kinderen te praten, leren en spelen, ervaren kinderen (h)erkenning van hun ‘anders-zijn’. Daarnaast worden de kinderen begeleidt bij de emoties die zij ervaren naar aanleiding van leervaringen. Leren staat voor hen vaak gelijk aan ‘iets aangeboden krijgen wat je reeds beheerst’. Samen met hun perfectionisme leidt dit niet zelden tot een ‘fixed mindset’: slim = alles meteen snappen en kunnen. Fouten maken en hulp vragen is voor hun gevoel dan ook al snel hetzelfde als ‘niet zo slim zijn’. Nieuwe uitdagingen gaan zij daarom vaak uit de weg. In de Plusklas wordt het ontwikkelen van een ‘growth mindset’ gestimuleerd: inspanning en oefening zijn nodig om beter te worden en niet te stagneren in je ontwikkeling. M.n. dit laatste is vaak een langdurig proces: het los durven laten van je aannames en oude gewoonten is spannend en niet eenvoudig. Verandering wordt vaak na lange tijd pas goed zichtbaar.       

De kinderen in de Plusklas komen van scholen uit Den Helder, Julianadorp en Breezand. In overleg met de ouders is er door hun scholen een aanvraag tot plaatsing gedaan. Na toelating blijven de kinderen zolang als nodig of als mogelijk is. Naast algemene doelen worden er ook persoonlijke leerdoelen gekozen. Deze worden in elk geval twee keer per jaar besproken in een evaluatiegesprek met de leerkracht(en), ouders en het kind. Daarnaast houden we ouders en leerkrachten op de hoogte door middel van een wekelijks overzicht van ons programma. 

Mocht u meer willen weten over ons programma, ervaringen van ouders en kinderen of over de toelating, dan kun u ons elke donderdag(-ochtend, soms wat langer) aanspreken. Ook kunt u zo nodig onze contactgegevens opvragen bij de collega’s op school. 

Monique Pronk-van Stralen en Eelco Eijkhout

Plusklasleerkrachten Texel, Den Helder, Schagen en Warmenhuizen

Voor meer informatie kunt u de folder downloaden:

http://www.swvkopvannoordholland.nl/sites/default/files/Folder_Plusklas.pdf